Skip to content

Kitaaba

Walabummaa Hafuuraa

Kitaabni Walabummaa Hafuuraa jedhu kun fayyinaa fi walabummaa karraa adda ta’een namootaaf ni argamsiisa. Ijoolleen Waaqayyoo human fannootin akka bilisa ba’an kan gargaaran furtuulee gara garaa ni dhiheessa (Romaa 8:21).

Kadhannaalee fi Labsiilen kitaaba kana keessatti argaman ardiilee ja’an keessatti yaaliin itti taasifameera. Namootaa bilisa baasuf, hidhaa dhalootaa gara dhalootaa darbu kan bara baraa cabsuudhan ragoota Kiristoos kan firii buusan taasisuuf akka dandeessisu mirkanaa’ee jira.

 

DOWNLOAD

Training Manual PDF

Waanjoon Morma Koo Irra Ture Hiikkamee Cabee Jira

Kadhannaawwan Walabummaa

Kiristoos Duuka Bu’uuf Kadhannaa Taasifamu

Islaamummaa Ganuu

Ol’aantummaa Ganuu

Gowwoomsaa Ganuu

Kadhannichi Jechaan Kan Ibsamuu Danda’uu Ol Baay’ee Dinqiidha. Akka Bineensa Dallawa Sibiilaa Keessa Jiruu Natti Dhagahamaa Ture. Amma Garuu Walaba Baheen Jira.

Kadhannaa Zimmaa Irraa Bilisa Ba’uuf Taasifamu

Hafuurri Gooftaa narra jira; Akka ani hiyyeeyyiitti wangeela lallabuuf, inni na muudeeraatii; Akka ani Warra booji'aman Bilisoomsuuf - ሉቃስ 4:18።

Barreeffamoota Leenjif Qophaa’an

Video Playlist
1/35 videos
1
1.1 The Human Problem in Islam
1.1 The Human Problem in Islam
2
3
4
1.4 What is the Sharia?
1.4 What is the Sharia?
12:37
5
1.5 Lost in Translation
1.5 Lost in Translation
09:47
6
1.6 Permitted Deception
1.6 Permitted Deception
7
1.7 "Islamicization"
1.7 "Islamicization"
12:02
8
2.1 Two Kinds of Surrender
2.1 Two Kinds of Surrender
10:38
9
2.2 The Dhimma Pact
2.2 The Dhimma Pact
08:39
10
2.3 The Jizya Head Tax
2.3 The Jizya Head Tax
11:11
11
2.4 The Laws of the Dhimma
2.4 The Laws of the Dhimma
10:59
12
2.5 The Shadow of War
2.5 The Shadow of War
10:34
13
14
15
16
2.9 Religious Persecution & Islam
2.9 Religious Persecution & Islam
09:30
17
18
19
3.3 Three Distinctive Attributes of the God of the Bible
3.3 Three Distinctive Attributes of the God of the Bible
13:31
20
3.4 Three More Distinctive Attributes of the God of the Bible
3.4 Three More Distinctive Attributes of the God of the Bible
21
3.5 Three Faiths, a Family Resemblence?
3.5 Three Faiths, a Family Resemblence?
10:24
22
3.6 A Bridge Goes Both Ways
3.6 A Bridge Goes Both Ways
13:36
23
24
4.2 Muhammad&#039s Rejection
4.2 Muhammad's Rejection
10:37
25
4.3 Muhammad&#039s Responses
4.3 Muhammad's Responses
26
27
4.5 Jesus and Rejection
4.5 Jesus and Rejection
28
4.6 The Challenge of Freedom
4.6 The Challenge of Freedom
29
5.1 The Cross
5.1 The Cross
12:59
30
31
32
33
5.5 Freedom from Blood Covenants
5.5 Freedom from Blood Covenants
10:29
34
35
5.7 Freedom from Ungodly Covenants - The Shahada
5.7 Freedom from Ungodly Covenants - The Shahada
12:41
Artboard 3
Artboard 3