Skip to content

کتاب

آزادی برای اسیران

رهایی برای اسیران منابع خاصی را در جهت شفا و آزادی ارائه می‌دهد. کلیدهایی برای به‌کارگیری قدرت صلیب پیشنهاد می‌کند تا “آزادی شکوهمندِ فرزندان خدا” را مطالبه کنیم. (رومیان ۲۱:۸).

دعاها و اعترافات ایمانِ موجود در این صفحات، در شش قاره آزمایش شده‌ و نشان داده‌اند که برای آزادی افراد، شکستن سدهای محکم فرهنگی و رها کردن آنها برای تبدیل شدن به شاهدینی شجاع و تاثیرگذار برای قدرت نجات‌بخش مسیح، بسیار ارزشمند بوده‌اند.

 

DOWNLOAD

Training Manual PDF

 

BUY ON AMAZON

Book

یوغی که به گردنم بسته شده شل شده و شکسته است.

دعای آزادی

دعای تعهد برای پیروی از عیسی مسیح

از اسلام دست بردارید

دست از برتری بردارید

دست از فریب بردارید

دعا فوق العاده است. من قبلاً احساس حیوانات در قفس می کردم اما اکنون آزاد شده ام.

منابع آموزش

رهایی از لعن و نفرین

روح خداوند بر من است تا آزادی را برای اسیران اعلام کنم - لوقا ۴:۱۸

Video Playlist
1/35 videos
1
1.1 The Human Problem in Islam
1.1 The Human Problem in Islam
14:37
2
1.2 Muhammad and the Quran
1.2 Muhammad and the Quran
14:25
3
1.3 Inform Yourself About Islam
1.3 Inform Yourself About Islam
11:03
4
1.4 What is the Sharia?
1.4 What is the Sharia?
12:37
5
1.5 Lost in Translation
1.5 Lost in Translation
09:47
6
1.6 Permitted Deception
1.6 Permitted Deception
12:47
7
1.7 "Islamicization"
1.7 "Islamicization"
12:02
8
2.1 Two Kinds of Surrender
2.1 Two Kinds of Surrender
10:38
9
2.2 The Dhimma Pact
2.2 The Dhimma Pact
08:39
10
2.3 The Jizya Head Tax
2.3 The Jizya Head Tax
11:11
11
2.4 The Laws of the Dhimma
2.4 The Laws of the Dhimma
10:59
12
2.5 The Shadow of War
2.5 The Shadow of War
10:34
13
2.6 Dhimmitude: The Psychology
2.6 Dhimmitude: The Psychology
09:57
14
2.7 The Dhimmitude of the West
2.7 The Dhimmitude of the West
14:14
15
2.8 The Return of the Dhimma
2.8 The Return of the Dhimma
08:02
16
2.9 Religious Persecution & Islam
2.9 Religious Persecution & Islam
09:30
17
3.1 The Question: Do We Worship the Same God?
3.1 The Question: Do We Worship the Same God?
09:34
18
3.2 How Can We Answer the Same God Question?
3.2 How Can We Answer the Same God Question?
08:10
19
3.3 Three Distinctive Attributes of the God of the Bible
3.3 Three Distinctive Attributes of the God of the Bible
13:31
20
3.4 Three More Distinctive Attributes of the God of the Bible
3.4 Three More Distinctive Attributes of the God of the Bible
17:36
21
3.5 Three Faiths, a Family Resemblence?
3.5 Three Faiths, a Family Resemblence?
10:24
22
3.6 A Bridge Goes Both Ways
3.6 A Bridge Goes Both Ways
13:36
23
4.1 Overcoming Rejection
4.1 Overcoming Rejection
12:23
24
4.2 Muhammad&#039s Rejection
4.2 Muhammad's Rejection
10:37
25
4.3 Muhammad&#039s Responses
4.3 Muhammad's Responses
12:27
26
4.4 Muhammad Migrates
4.4 Muhammad Migrates
12:29
27
4.5 Jesus and Rejection
4.5 Jesus and Rejection
14:20
28
4.6 The Challenge of Freedom
4.6 The Challenge of Freedom
15:31
29
5.1 The Cross
5.1 The Cross
12:59
30
5.2 The Spiritual Transfer
5.2 The Spiritual Transfer
11:37
31
5.3 Legal Rights
5.3 Legal Rights
12:51
32
5.4 The Generations
5.4 The Generations
10:08
33
5.5 Freedom from Blood Covenants
5.5 Freedom from Blood Covenants
10:29
34
5.6 Freedom from Ungodly Covenants - The Dhimma
5.6 Freedom from Ungodly Covenants - The Dhimma
10:52
35
5.7 Freedom from Ungodly Covenants - The Shahada
5.7 Freedom from Ungodly Covenants - The Shahada
12:41

Contact Us

Artboard 3
Artboard 3